กลยุทธ์การบริหาร
                  สำนักงาน กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร  (Steer Committee) เป็นกลไกการบริหาร   ในฐานะเสนาธิการระดับนโยบาย
   และเป็นสะพานเชื่อมโยงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ  และ  มีคณะทำงานเฉพาะด้านเป็นThinkThank     เพื่อให้ผุ้รับบริการสามารถได้รับ
   บริการครบทุกด้านในสำนักงานเดียว (One Stop Service) และมีทีมงานและการทำงานในรูปแบบการมีส่วนร่วมและการบริหารความ
   สัมพันธ์กับลูกค้า   (Customer Relationship Management)  เป็นตังเร่งประสิทธิภาพในเชิงรุก    เป็นตัวขับเคลื่อนให้ผลงานสนองตอบ
   ต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ (Customer Focus) ในลักษณะ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Baser Management )
   โดยรวมที่เป็นรูปธรรมนอกจากนี้      สำนักงานได้นำระบบ   IT  ระบบการจัดเก็บ   การรักษาความปลอดภัย  และรักษาความลับ
   เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานสำคัญในคดี และมีระบบการติดตามประมวลผล  การจัดทำงาน โดยมีศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ  เป็นหลักที่จะ
   เป็นปัจจัยเกื้อหนุนความสำเร็จ (Critical Success Factor) ในรูปแบบของสำนักงานสมัยใหม่ที่เป็นสากล

                                                                                   

               สาระน่ารู้

         ผู้บริหาร : ที่ปรึกษา : บุคลากร   

          
สำนักงานมีความพร้อมด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพในด้านกฎหมายและงาน
          สำนักงานมานานไม่น้อยกว่า 1-30 ปี    ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญ    ที่ปรึกษาในระดับ
          ผู้เชี่ยวชาญ  (Expert)     ประจำ จำนวน 9 ท่าน   และในระดับผู้เชี่ยวชาญ   และผู้ปฏิบัติงาน
          (Working Team)    ในฐานะ Specialist และ Generalist ทางด้านกฎหมายและการบริหารจัด
          การที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ ราชการ จากหลายสาขา อาชีพ จำนวน 42 ท่าน
          ผู้บริหาร  สำนักงานมีผู้บริหารที่รับผิดชอบงาน   และแยกตามลักษณะหน้าที่ความ
          เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายและ วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย

นายธีรพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการผู้จัดการบริษัท อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสถาบันการเงิน สถานพยาบาล คดีล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการและมีประสบการณ์
ในด้านกฎหมายมากกว่า 28 ปี เป็นที่ยอมรับทั้งทางภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

 

นายไพศาล เบญจานุวัตร์
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท และตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มด้านกฎหมายทั่วไป อดีตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมายบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ตะวันออกฟายแน้นซ์ (1991) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน อสังหาริมทรัพย์ และด้านกฎหมายมากกว่า 28 ปี
นายพจนา แสนสมยศ
รองกรรมการผู้จัดการบริษัท และตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มด้านคดีแพ่งและอาญา ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินและคดีล้มละลายของนิติบุคคล และมีประสบการณ์ด้านกฎหมายมากกว่า 17 ปี
นายวาสุเทพ ภาณววัฒน์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโสของบริษัท และตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มด้านวิชาการ การเงินธนาคาร และการต่างประเทศ ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ คดีปกครอง ภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา ฟื้นฟูกิจการ จดทะเบียน ล้มละลาย คดัศาละครอบครัวและเยาวชน และคดีกฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันการเงิน และสถานพยาบาล มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมากกว่า 15 ปี

 

นายอดุลย์ รักสนิท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มด้านคดีแพ่งอาญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการว่าความอนุญาโตตุลาการ และด้านการเงินการธนาคาร มีประสบการณ์ด้านกฎหมายมากกว่า 12 ปี
นายสุดประสงค์ เหล่าศิริวุฒิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านคดีแพ่งอาญา มีประสบการณ์มากกว่า 17 ปี
นายชัยชนะ ถาวรรัตน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการขายทอดตลาด บังคับคดี สืบทรัพย์ ติดตามจับตามหมายจับมีประสบการณ์มามากกว่า 14 ปี

 

นายสุเทพ ศรียะพันธุ์
ผู้จัดการสำนักงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารบุคคล สำนักงาน ก.พ. อดีตอัครราชทูตที่ปรึกษาประจำประเทศฟิลิปปินส์ อดีตผู้อำนวยการส่วนแผนงานและระบบสารสนเทศ อดีตผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน สำนักงาน ก.พ. มีประสบการณ์ในงานมามากกว่า 27 ปี อดีตที่ปรึกษาด้านบริหารและจัดวางระบบโรงแรม โรงพยาบาลเอกชนในเครือโรงพยาบาลธนบุรี โรงเลื่อย องค์การค้าคุรุสภา

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

นางอรุณี สุวณิชย์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ที่เชี่ยวชาญด้านจัดวางระบบบัญชี การตรวจสอบ ติดตามเร่งรัดหนี้ ซึ่งมีประสบการณ์มามากกว่า 10 ปี

 

หน้าต่อไป >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © 2000 The Far East Law Office (Thailand) Co., Ltd.